ZBORNIK 3. KONFERENCE MLADIH Z ODSEKA ZA REAKTORSKO FIZIKO (F8) INSTITUTA »JOŽEF STEFAN«

Povzetki in predstavitve prispevkov, predstavljenih na konferenci v Reaktorskem centru Podgorica, 29. februarja 2016

Posamezni prispevki

1. Jedrske reakcije za meritve specifičnih področij nevtronskega spektra (vabljeno predavanje)

Vladimir Radulović

2. Analiza spreminjanja nevtronskega fluksa in fisijske hitrosti s fisijskimi celicami v reaktorju TRIGA

Tanja Kaiba

3. Zgorelost elementov v reaktorju TRIGA

Anže Pungerčič

4. Simulacija dinamike reaktorja TRIGA v okolju Unreal Engine 4

Jan Malec

5. Uporaba in karakterizacija RadFET-ov kot dozimetrov

Klemen Ambrožič

6. Posodobitev standardne pnevmatske pošte na reaktorju TRIGA

Sebastijan Rupnik

7. Karakterizacija DT generatorja nevtronov

Aljaž Čufar

8. Validation of MCNP6 model of the JRTR for calculations of neutronic parameters (prispevek v angleščini)

Mustafa K. Jaradat

9. Izvori jedrskih podatkov za knjižnice JEFF-3.2, JENDL-4.0u2 in ENDF-B/VII.1

Andrej Brešan

10. Korelacije in naključno vzorčenje jedrskih podatkov

Lucijan Plevnik

11. Določanje kotnega fluksa nevtronov s programom MCNP

Jure Beričič

12. Radiomska analiza 18F-FDG PET/CT odziva na radioterapijo in kemoterapijo pri pacientih s pljučnim rakom

Damijan Valentinuzzi

13. Modeliranje sredice Nuklearne elektrarne Krško za izračune Monte Carlo

Žiga Štancar

14. MCNP model uparjalnika in aktivacija primarnega hladila v NEK

Andrej Žohar

15. Hibridne kode za transport delcev

Bor Kos

16. Simulacija metode vstavitve kontrolne palice s programom SKETCH-N

Vid Merljak


Uredniki in avtorji prispevkov: Klemen Ambrožič
(abecedni vrstni red) Jure Beričič

Andrej Brešan

Aljaž Čufar

Mustafa K. Jaradat

Tanja Kaiba

Bor Kos

Jan Malec

Vid Merljak

Lucijan Plevnik

Anže Pungerčič

Vladimir Radulović

Sebastjan Rupnik

Žiga Štancar

Damijan Valentinuzzi

Andrej Žohar
Fotografija in ilustracije: Vid Merljak, Aljaž Čufar
Grafična podoba: Vid Merljak
Zasnova spletne strani: Junoš Lukan (2015)
Jezikovno pregledali: Aljaž Čufar, Vid Merljak, Žiga Štancar
Prva izdaja
Izdal: Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, 2016
Direktor Instituta: prof. dr. Jadran Lenarčič
Vodja Odseka za reaktorsko fiziko (F8): doc. dr. Luka Snoj
© Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, 2016
Naklada: 50 elektronskih izvodov
ISBN: 978-961-264-094-1
Cena: Brezplačno

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

621.039.5(082)(086.034.44)

   ZBORNIK 3. konference mladih z Odseka za reaktorsko fiziko (F8) Instituta Jožef Stefan [Elektronski vir] : povzetki prispevkov, predstavljenih na konferenci v Reaktorskem centru Podgorica, 29. februarja 2016 / uredniki in avtorji prispevkov Klemen Ambrožič ... [et al.] ; fotografija in ilustracije Vid Merljak, Aljaž Čufar. - 1. izd. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2016


ISBN 978-961-264-094-1
1. Ambrožič, Klemen, fizik
285307904