ZBORNIK 2. KONFERENCE MLADIH Z ODSEKA ZA REAKTORSKO FIZIKO (F8) INSTITUTA »JOŽEF STEFAN«

Povzetki in predstavitve prispevkov, predstavljenih na konferenci v Reaktorskem centru Podgorica, 19. februarja 2015

Posamezni prispevki

1. Uvajanje reaktorske kinetike v program GNOMER

Vid Merljak

2. Homogenost sevalnega polja v okolici gorivnih elementov

Junoš Lukan

3. Nove obratovalne omejitve reaktorja TRIGA, vezane na eksperimente in obsevanja

Anže Jazbec

4. Pregled možnosti za obsevanje γ na reaktorju TRIGA IJS

Klemen Ambrožič

5. Analiza odziva fisijskih celic na reaktorju TRIGA

Tanja Kaiba

6. Analiza odziva izvensrediščnih jedrskih detektorjev reaktorja TRIGA

Žiga Štancar

7. Izboljšave modela MCNP fuzijskega reaktorja Joint European Torus (JET)

Rok Krpan

8. Generacija promptnih in zakasnelih žarkov gama v fuzijskem reaktorju Joint European Torus (JET)

Dijana Makivić

9. Primerjava dveh metod za simulacijo DT generatorja nevtronov na osnovi pospeševalnika

Aljaž Čufar

10. Pot od geometrije CAD do izračunov Monte Carlo pri projektih ITER

Aljaž Kolšek

11. Simulacija ionskega energijskega analizatorja

Gabrijela Ikovic

12. Diagnostika plazme z ball-pen sondo

Lino Šalamon


Uredniki in avtorji prispevkov: Klemen Ambrožič
Aljaž Čufar
Gabrijela Ikovic
Anže Jazbec
Tanja Kaiba
Aljaž Kolšek
Rok Krpan
Junoš Lukan
Dijana Makivić
Vid Merljak
Lino Šalamon
Žiga Štancar
Fotografija in ilustracije: Aljaž Čufar, Jernej Kovačič, Žiga Štancar
Oblikovala in tehnično uredila: Junoš Lukan in Žiga Štancar
Jezikovno pregledal: Junoš Lukan
Prva izdaja
Izdal: Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana 2015
Direktor Instituta: prof. dr. Jadran Lenarčič
Vodja Odseka za reaktorsko fiziko (F8): doc. dr. Luka Snoj
© Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana 2015
Naklada: 50 elektronskih izvodov
ISBN: 978-961-264-060-6
Cena: Brezplačno

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

621.039.5(082)

   ZBORNIK 2. konference mladih z Odseka za reaktorsko fiziko (F8) Instituta Jožef Stefan [Elektronski vir] : povzetki prispevkov, predstavljenih na konferenci v Reaktorskem centru Podgorica, 19. februarja 2015 / uredniki in avtorji prispevkov Klemen Ambrožič ... [et al.] ; fotografija in ilustracije Aljaž Čufar ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Odsek za reaktorsko fiziko (F8), Institut Jožef Stefan, 2015


ISBN 978-961-264-060-6
1. Ambrožič, Klemen, fizik
279590912